پشت شیشه
مثل همیشه
تو بودی که کودکانه

           شکلک در می آوردی
ومن قاه قاه می خندیدم